wiki:django_setup

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Konfiguracja Django

Na przykładzie Fedory 33 (na CentOS jest tak samo) oraz MariaDB. Nazwę użytkownika w bazie danych najlepiej mieć taką samą, jak w /etc/passwd.

Baza danych

# sudo dnf install mariadb mariadb-server mariadb-devel
# sudo systemctl start mariadb
# sudo mysql_secure_installation
# mysql -u root -p
> create user ‚lukasz’@’localhost’ identified by ‚tajnehaslo’;
> grant all privileges on *.* to ‚lukasz’@’localhost’ with grant option;
> create user ‚project’@’localhost’ identified by ‚tajnehaslo2’;
> create database project;
> grant all privileges on project.* to ‚project’@’localhost’;
> grant all privileges on test_project.* to ‚project’@’localhost’;
> exit;

Virtualenv oraz pip

# mkdir -p project/app
# cd project
# python3 -m venv .
# source bin/activate
# pip install –upgrade pip
# pip install django mysqlclient
# cd app
# django-admin startproject project

settings.py

Poprawić konfigurację dla bazy danych.

#DATABASES = {
# ‚default’: {
# ‚ENGINE’: ‚django.db.backends.sqlite3’,
# ‚NAME’: os.path.join(BASE_DIR, ‚db.sqlite3’),
# }
#}

DATABASES = {
‚default’: {
‚ENGINE’: ‚django.db.backends.mysql’,
‚NAME’: ‚project’,
‚USER’: ‚project’,
‚PASSWORD’: ‚project’,
‚HOST’: ‚localhost’, # Or an IP Address Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:django_setup